Logo UAM

Studia geoslawistyczne są kierowane do osób zainteresowanych prowadzeniem badań nad literaturami, językami i kulturami Słowiańszczyzny Zachodniej i Południowej.

Od kandydatów/ek na studia wymagana jest znajomość wybranego jezyka zachodnio- lub południowosłowiańskiego na poziomie min. A2 (każdego roku mogą być oferowane różne kombinacje języków kierunkowych, np. czeski lub słowacki [ścieżka zachodniosłowiańska] oraz chorwacki, serbski, bułgarski lub macedoński [ścieżka południowosłowiańska]).

Zasady rekrutacji

Kandydatem/ką studiów na kierunku Geoslawistyka może być każda osoba, która jest absolwentem studiów licencjackich lub 5-letnich studiów magisterskich.

Rekrutacja jest podzielona na dwa etapy: I. zgłoszenie elektroniczne poprzez portal rekrutacyjny UAM; etap: II. rozmowa kompetencyjna na temat aspiracji, zainteresowań oraz planów naukowych i dydaktycznych kandydata/ki na studia.

Rozmowa kompetencyjna dotyczy wszystkich kandydatów/ek zakwalifikowanych w I etapie rekrutacji.

Rozmowa kompetencyjna będzie odbywać się w Instutucie Filologii Słowiańskiej UAM; w wyjątkowych, uzasadnionych sytuacjach istnieje możliwość przeprowadzenia rozmowy w trybie zdalnym.

Otwartość na inne kultury

Wiedza na temat zakresu studiów.

Komisja rekrutacyjna określa kryteria oceny rozmowy, odnosząc się przede wszystkim do zainteresowań naukowych Kandydata/ki i jego/jej potencjału badawczego; ocenie komisji podlega także wstępny i niezobowiązujący pomysł Kandydata/ki na realizowany w toku studiów projekt badawczy.

Podczas rozmowy kompetencyjnej zostaną także zweryfikowane ogólne predyspozycje Studenta/ki do podjęcia studiów na wybranym kierunku, jego/jej motywacje, plany i oczekiwania związane z kształceniem na kierunku geoslawistyka.

Po przeprowadzonych rozmowach komisja rekrutacyjna przygotowuje listę rankingową kandydatów/ek z informacją o liczbie osób przyjętych na pierwszy rok studiów.

Wymogiem kandydowania na studia na kierunku geoslawistyka jest znajomość języka wiodącego w ramach wybieranej przez kandydata ścieżki/specjalności językowo-kulturowej (kandydaci nieznający języka będą uczestniczyć w lektoratach dla początkujących).