Deklaracja dostępności

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej o adresie geoslawistyka.amu.edu.pl zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej geoslawistyka.amu.edu.pl.

 • Data publikacji strony internetowej: 2023-07-05
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-07-05

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • nie wszystkie filmy posiadają napisy dla osób z niepełnosprawnością słuchu,
 • część obrazów nie posiada tekstu alternatywnego.
 • Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

  • Deklarację sporządzono dnia: 2023-07-05
  • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2023-07-05

   

  Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

  Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

  Informacje zwrotne i dane kontaktowe

  W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Centrum Marketingu UAM

  email: dostepnosc@amu.edu.pl

  Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

  Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

  Klauzula informacyjna RODO dla osób składających wniosek o zapewnienie dostępności.

  Dostępność architektoniczna

  Deklaracje dostępności budynków UAM

  Collegium Maius

  Adres: ul. Fredry 10, Poznań 61-701

  Kierowniczka obiektu: Katarzyna Koszewska (Tel: 797 901 053, email: kosz@amu.edu.pl)

  Opis: W pobliżu wejścia do obiektu znajdują się 2 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami: pierwsze w odległości 0,5m, drugie 15m od bocznych wejść do budynku (warunki architektoniczne umożliwiają dostęp do budynku dla osób z niepełnosprawnościami z obu stron parkingu)

  Wejście główne do budynku:

 • nie posiada schodów, wejście jest z tzw. poziomu zerowego,
 • posiada drzwi automatycznie otwierane.
 • Wewnątrz budynku:

 • znajdują się windy, które obsługują wszystkie poziomy i części obiektu
 • znajdują się podnośniki przyschodowe/ pionowe:
 • 1 x podnośnik pionowy od wejścia głównego(poziom-0) na poziom holu głównego (poziom-0),

  1 x podnośnik pionowy (poziom-0) filologia słowiańska (brak różnicy w poziomach),

  1 x podnośnik pionowy z holu biblioteki do poziomu -1 głównej części budynku,

  1 x podnośnik przyschodowy hol główny,

 • znajduje się 5 toalet przystosowanych dla osób z niepełnosprawnościami:
 • 1 x toaleta dla niepełnosprawnych (holl główny, poziom-0),

  4 x toaleta dla niepełnosprawnych (biblioteka wydziału, poziom 0,1,2,3),

 • znajdują się zarówno windy z komunikatami głosowymi i przyciskami z alfabetem Braille’a jak i bez komunikatów.
 • System informacji dla osób z niepełnosprawnościami sensorycznymi obejmuje:

 • Pięć sal z pętlami induktofonicznymi dla osób z niepełnosprawnością słuchu, numery sal:
 • – 014 Kuraszkiewicza

  – 220

  – 327

  – Sala Śniadeckich

  – Salon Mickiewicza

 • na drzwiach do sal zainstalowane są tabliczki z numerem sali zapisanym w alfabecie Braille’a wraz z informacjami zapisanymi w kodzie QR
 • Do obiektu można wejść z psem asystującym bez żadnych ograniczeń (na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych).

  Dodatkowe informacje: w obiekcie zainstalowane są tabliczki informacyjne o kierunku do dostępu do regularnych wind oraz wind dla osób z niepełnosprawnościami, a także toalet dla osób z niepełnosprawnościami.

  Brak strony internetowej obiektu.

  Dane kontaktowe portierni lub innych osób udzielających informacji/pomocy:

  Portiernia od ul. Fredry – tel. 61 829 46 70

  Portiernia Biblioteki od ul. H .Kowalczyka – tel. 61 8 29 4600