Charakterystyka kierunku

Przedrostek „geo-”, obecny w nazwie naszego kierunku z greckiego oznacza Ziemię, jednak zwykle używany jest w znaczeniu „obszaru”, „krainy” „miejsca” lub „przestrzeni”. Coraz częściej pojawia się jako pierwszy człon złożeń wyrazowych w humanistycznej terminologii naukowej która opisuje związek obszaru/krainy/regionu/przestrzeni oraz niezwykle zróżnicowanych zjawisk i procesów literackich/kulturowych zachodzących w obrębie danego terytorium.

Geoslawistykę jako dziedzinę należy zatem rozpatrywać podobnie jak coraz popularniejsze w ostatnich latach dziedziny badawcze, np. geopoetykę, geokrytykę, geofilozofię czy geohistorię.

Przestrzeń kulturową i coraz bardziej priorytetowe znaczenie terytorium/miejsca/regionu we współczesnej humanistyce, także w odniesieniu do skomplikowanych relacji literackojęzykowo-kulturowo-historycznych oraz społeczno-politycznych obszaru Słowiańszczyzny, postanowiliśmy wyeksponować w programie kształcenia na studiach slawistycznych.

Tym terytorium/miejscem/regionem w przypadku naszego kierunku (a jednocześnie główną „osią” dydaktyczną) będzie rozległy obszar Słowiańszczyzny Zachodniej (z Czechami i Słowacją) i Południowej (m.in. z Serbią, Chorwacją, Bośnią i Hercegowiną, Czarnogórą, Bułgarią i Macedonią Północną) oraz ich przestrzeń kulturowa kształtowana tradycyjnie przez literatury i języki, bez której poznania i zrozumienia niemożliwe wydaje się poruszanie w rozmaitych sferach związanych np. z przekładem literackim i specjalistycznym, działalnością publikacyjną i popularyzatorską, szeroko pojętymi środkami przekazu, sektorem biznesu czy problematyką stosunków międzynarodowych i dyplomatycznych.

Geoslawistyka to:

współpraca z tutorem (każda osoba rozpoczynająca studia na geoslawistyce wybiera w pierwszym tygodniu zajęć tutora

indywidualizacja programu studiów

umiędzynarodowienie

program studiów tworzony w korespondencji z badaniami naukowymi prowadzonymi w jednostce

oferta edukacyjna przygotowana w oparciu o potrzeby rynku pracy (specjalności: Język – Przekład – Publikacja oraz Media – Kultura - Dyplomacja)

2 ścieżki językowo-kulturowe do wyboru: zachodnio- i południowosłowiańska

spotkania z ekspertami

wyjazdy studyjne, badawcze, naukowo-turystyczne

Cele kształcenia

 • Umiejętne i uzasadnione połączenie procesu dydaktycznego z badaniami naukowymi prowadzonymi w jednostce.
 • Przekazanie szerokiej wiedzy w zakresie slawistyki, ze szczególnym uwzględnieniem zróżnicowania regionalnego Słowiańszczyzny oraz wykształcenie u studentów/ek umiejętności praktycznego wykorzystania tej wiedzy w rozmaitych sytuacjach naukowych, zawodowych i społecznych.
 • Wspieranie samodzielnego planowania ścieżki edukacyjnej i naukowej; uświadomienie potrzeby ustawicznego kształcenia i rozwoju.
 • Przekazanie wieloaspektowej wiedzy na temat języków i literatur zachodnio- i południowosłowiańskich oraz regionalnych, europejskich i światowych kontekstów ich istnienia i rozwoju.
 • Uświadomienie interdyscyplinarności badań humanistycznych oraz uniwersalnych umiejętności i kompetencji społecznych absolwenta studiów humanistycznych, przydatnych i pożądanych na rynku pracy.
 • Zapewnienie bardzo dobrej znajomości języków “niszowych”, poszukiwanych na rynku pracy.
 • Wykształcenie kompetencji pozwalających na przybliżanie i tłumaczenie odmiennych kultur.
 • Popularyzacja wiedzy o różnych regionach Słowiańszczyzny.
 • Wykształcenie specjalistycznych umiejętności pożądanych na rynku pracy (w szczególności związanych z edytorstwem, przekładem, zarządzaniem w kulturze czy pracą w szeroko pojętym środowisku medialnym i dyplomatycznym).
 • Przygotowanie studenta/ki do swobodnego uczestniczenia w mobilności międzynarodowej oraz profesjonalnego funkcjonowania w środowisku międzynarodowym i interkulturowym.
 • Ukształtowanie szerszego, kontekstowego rozumienia slawistyki i nauk humanistycznych.
 • Wzmocnienie i wykształcenie zaawansowanych kompetencji miękkich oraz technicznych i cyfrowych (m.in. obsługa specjalistycznych programów i platform translatorskich, wydawniczych, biznesowych).