Nasze Badania

zdjęcie: Stanislava Kostić

Przestrzenny sposób postrzegania kultur krajów słowiańskich, a zwłaszcza słowiańskich języków i literatur, ich istnienie we wzajemnym dialogu i polemice oraz funkcjonowanie w szerszej perspektywie europejskiego i światowego dziedzictwa kulturowego, jest od lat przedmiotem badań naukowych pracowników Instytutu Filologii Słowiańskiej UAM.

Niezwykle pod względem kulturowym zróżnicowana przestrzeń Słowiańszczyzny inspiruje do eksponowania interakcji zachodzących między wiodącymi dyscyplinami badań naukowych prowadzonych w IFS (literaturoznawstwem i językoznawstwem) a tzw. geografią kulturową również w sferze edukacji akademickiej.

Jak zauważają badacze, a wśród nich Elżbieta Rybicka, nowe formacje wyrazowe z prefiksem geo „dowodzą (…) intencji przekraczania granic i poszukiwania nowych połączeń”[1], a więc tym bardziej wpisują się w interdyscyplinarne założenie, w którym przestrzeń i miejsce są jednocześnie problemem i narzędziem badawczym oraz obszarem, z którym język i literatura wchodzą w nieustanne interakcje. Tradycyjnie rozumiana slawistyka filologiczna jest dziś zaś nieodzownie spleciona z kulturą, naukami społecznymi, przyrodniczymi czy innymi dziedzinami badawczymi

Główne kierunki badań naukowych w jednostce

Literaturoznawstwo zachodnio- i południowosłowiańskie

w ujęciu typologicznym i konfrontatywnym na tle lokalnym, regionalnym, ogólnosłowiańskim, europejskim i globalnym (periodyzacja nurtów artystycznych i estetycznych w literaturach słowiańskich, problemy związków literatury i etnosu, korespondencja sztuk, literatura a film, muzyka, teatr, sztuki wizualne etc.);

Językoznawstwo słowiańskie

konfrontatywne, zwłaszcza w zakresie komunikacji interkulturowej, masowej (związanej z mediami), kryzysowej, biznesowej, a także relacji językowych w związku z powstawaniem i kodyfikacją współczesnych języków słowiańskich; badania z zakresu onomastyki słowiańskiej z uwzględnieniem pejzażu językowego (ang. Linguistic Landscape);

Studia geokulturowe i transkulturowe

koncentrujące się na przemianach społeczno-historyczno-politycznych obszaru Słowiańszczyzny Zachodniej i Południowej;

Kulturoznawstwo słowiańskie

oraz badania etnokulturowe nad tożsamością Słowiańszczyzny, a także nad ideami i mitologią narodową; historia i jej wpływ na kulturę, literaturę i tożsamość krajów słowiańskich, emigracje i diaspory, literatura a polityka, pamięć historyczna a popkultura, współczesne przemiany pamięci, „pophistoria”, memory studies, oral studies;

Slawistyka i social studies

(badanie genderowe i transkulturowe, feministyczne, etniczne, religijne, folklorystyczne, urban studies);

Przekład funkcjonalny i literacki, nowe media w przekładzie

Turystyka kulturowa obszaru Słowiańszczyzny Zachodniej i Południowej

badania genderowe i transkulturowe.
zdjęcie: Stanislava Kostić

Związek badań naukowych z dydaktyką

W IFS prowadzone są badania naukowe z zakresu literatur i języków słowiańskich w ujęciach interdyscyplinarnych i interkulturowych. Powyższa, niepełna, lista zagadnień badawczych realizowanych przez pracowników Instytutu z jednej strony potwierdza potencjał dydaktyczny, który w pełni zostanie wykorzystany przy realizacji nowego programu studiów na kierunku geoslawistyka, z drugiej zaś wskazuje możliwe kierunki zaangażowania studentów w różnorodne prace badawcze prowadzone przez pracowników Instytutu Filologii Słowiańskiej UAM (między innymi organizacja konferencji naukowych, udział w grantach i międzynarodowych projektach naukowo-dydaktycznych, redakcja publikacji wieloautorskich, prezentujących dorobek naukowy studentów i doktorantów, prowadzenie badań terenowych, udział w tłumaczeniu tekstów/źródeł wytworzonych w ramach badań prowadzonych w IFS, współpraca z wykładowcami nad artykułami zgłoszonymi do publikacji w punktowanych czasopismach naukowych o zasięgu międzynarodowym).